Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
VOP pre prenájom pracovníkov

  1. Rozsah podmienok

 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou ATPOL Personal GmbH, ďalej len "Prenajímateľ", a zamestnávajúccou spoločnosťou, ďalej len "Zamestnávateľ".
 • 1.2. Prenajímateľ a zamestnávateľ súhlasia s tým, že tieto VOP sa uplatňujú nielen na prvý právny akt, ale aj na všetky následné právne úkony, najmä na pokračovanie objednávok a dodatočných objednávok. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a ostatné ustanovenia osobitnej dohody sa uplatňujú aj v prípade, že nájomcu prenajíma pracovnú silu na základe pôvodne dohodnutého alebo zamýšľaného konečného dátumu, alebo ak žiadosť o nájme pracovnej sily bola prijatá v ústnej forme.
 • 1.3. Prenajímateľ vyhlasuje, že zmluvy budú platné len v rámci týchto VOP. Všetky ostatné zmluvné podmienky zamestnávateľa sa neuplatňujú.
 • 1.4. Zamestnávateľ vyhlasuje , že podpisom potvrdzuje objednávku alebo ponuku prenajímateľa a tým potvrdzuje obsah VOP. Zamestnávateľ berie na vedomie, že na jeho žiadosť prenajímateľ bude kedykoľvek k dispozícii. Prenajímateľ má webovú stránku , na ktorej je umožnený prístup k VOP a možno ich vytlačiť.
 • 1.5. Všetky zmeny a dodatky k týmto VOP a taktiež samotná dohoda sa vyhotovujú len v písomnej forme . Iné formy sú neplatné. Strany uznávajú, že neexistujú žiadne ďalšie ustanovenia, ktoré presahujú rámec týchto VOP.
 • 1.6. Zamestnanci prenajímateľa nie sú oprávnení robiť vyhlásenia o rozhodnutiach a o znalostiach v mene Zamestnateľa a taktiež o finančých záležitostiach.

  2. Platnosť zmluvy

 • 2.1. Ponuky prenajímateľa sú nezáväzné. Zmluva sa uzatvára podpisom ponuky alebo potvrdením objednávky prenájmu alebo zaslaním písomného potvrdenia objednávky prenajímateľa, alebo – bez podpisu týchto dokladov – zamestnaním prenajatej pracovnej sily.
 • 2.2. Dátum zahájenia , čas trvania práce, kvalifikácie prenajatých pracovných síl a miesto vykonanej práce vznikajú len na základe zmluvných dokumentov podpísaných oboma stranami alebo z potvrdenia objednávky prenajímateľa.
 • 2.3. V prípade prenájmu pracovnej sily na dobu neurčitú strana, ktorá je v prenájme, musí písomne vypovedať zmluvu najmenej štrnásť pracovných dní pred posledným pracovným dňom príslušnej pracovnej sily, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak písomne . Prijatie posledného dňa práce pre prenajímateľa je dostačujúce a rozhodujúce.

  3. Rozsah služieb

 • 3.1. Prenajímateľ zamestnáva pracovníkov tretích osôb a sprístupňuje ich zamestnávateľovi. Prenájom sa vykonáva výlučne na základe týchto VOP berúc do úvahy zákonné ustanovenia, najmä rakúsky zákon o prenájme pracovných síl (AÜG).
 • 3.2. Účelom prenájmu pracovnej sily je poskytovať pracovnú silu a nie poskytovanie služieb. Prenajatá pracovná sila pracuje pod vedením kontraktačného orgánu a podlieha jeho pokynom. Zamestnávateľ je zodpovedný za prenajaté pracovné sily. Prenajímateľ nezodpovedá za pozitívny výsledok práce.
 • 3.3. Prenajímateľ môže kedykoľvek nahradiť prenajatého pracovníka v uvedených zmluvných dokumentoch alebo už prenajatého pracovníka iným ekvivalentným pracovníkom.

  4. Provízia

 • 4.1. Výška provízie sa nachádza v podpísanej zmluve o prenájme alebo v potvrdení objednávky prenajímateľa. V prípade zadania objednávky bez predchádzajúcej ponuky prenajímateľa môže požadovať zaplatenie ekvivalentného poplatku zodpovedajúceho jeho akceptovaných podmienok odmeny alebo primeranej odmeny.
 • 4.2. Ak po podpísaní zmluvy sa zmenia ustanovenia o odmeňovaní za prenajaté pracovné sily v dôsledku zákonnej alebo kolektívnej úpravy zmluvy, prenajímateľ je oprávnený zvýšiť dohodnutý poplatok v rovnakom rozsahu ako je zvýšenie mzdy. Ak je pracovná sila zamestnaná na základe dohodnutého alebo očakávaného termínu zamestnania, ustanovenia o mzdách sa uplatňujú aj po tomto dátume.
 • 4.3. Poplatky uvedené v ponuke alebo v potvrdení objednávky sú splatné spolu so zákonnou DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prenajímateľ má možnosť vyrovnania sa v týždenných intervaloch. Poplatok sa prevedie na bankový účet prenajímateľa bez akýchkoľvek zrážok alebo dodatočných poplatkov po obdržaní faktúry s DPH.
 • 4.4. Ak zamestnávateľ písomne nespochybní faktúru s DPH do 10 dní od jej doručenia, bude považovaná za prijatú a schválenú vzhľadom na časové rozlíšenie a výšku poplatku.
 • 4.5. V prípade omeškania s platením miezd zamestnávateľ je povinný zaplatiť 12% úrok na ročnej báze, prípadne prenajímateľ môže požadovať vyššie úrokové sadzby. V prípade prijatia omeškania s platením miezd zamestnávateľ je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenej platby mzdy, náklady spojené s oneskorením v úhrade poplatkov a nákladov vynaložených v súvislosti s omeškaním s platením miezd, najmä náklady na výzvy k úhrade, výdavky spojené s vymožiteľnosťou a všetky právne poplatky advokátov.
 • 4.6. Zamestnávateľ nemá žiadny nárok na odpočítanie provízie za prenájom pracovnej sily v súvislosti s jej požiadavkami a nárok,i voči prenajímateľovi, ak však tieto požiadavky boli riešené na súde v jeho prospech alebo boli prijaté prenajímateľovi písomne. Nie je možné zdržať sa od platenia provízie za prenájom práce.
 • 4.7. Základom pre vysporiadanie poplatkov sú časové karta (evidencia pracovného času), podpísané zamestnávateľom alebo jeho subdodávateľom, v mieste práce a aspoň raz týždenne. Pokiaľ karta nebude podpísaná zamestnávateľom alebo jeho subdodávateľom (ak zamestnávateľ prenajíma nájomné pracovnej sily tretím stranám) , prenajímateľ má právo, ale nie je povinný zabezpečiť, aby kartu podpisoval jeho klient. V prípade, že podpis na časovej karte je realizovaný subdodávateľom alebo samotným klientom, počet pracovných hodín je považovaný za právne záväzný. V prípade, že klient zamestnávateľa nepodpíše pracovné listy, základom pre vysporiadanie je záznam o pracovnom čase nájomcu. Dôkazné bremeno o tom, že pracovná doba uvedená v záznamoch o pracovnom čase prenajímateľa nebola skutočne vypracovaná, spočíva na zamestnávateľovi.

  5. Práva a povinnosti prenajímateľa a zamestnávateľa

 • 5.1. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zákony, najmä ustanovenia zákona o ochrane zamestnancov, zákon o nábore pracovných síl, zákon o zamestnávaní cudzincov a zákon o pracovných hodinách v platnom znení. Ak zamestnávateľ porušuje zákon, musí prenajímateľa oslobodiť zo zodpovednosti za všetky škody.
 • 5.2. Povinnosťou zamestnávateľa je vzdelávať zamestnancov, dávať pokyny a dohliadať na ne, ako aj učiť a poučovať pracovnú silu v oblasti servisu zariadení a strojov. Na žiadosť prenajímateľa musí zamestnávateľ poskytnúť písomné potvrdenie o povinnom preškolení alebo vydaných príkazoch a poskytnúť všetky potrebné informácie.
 • 5.3. Zamestnávateľ použije prenajatú pracovnú silu v súlade so svojimi kvalifikáciami a rozsahom zodpovednosti dohodnutými v konkrétnej zmluve. Zamestnávateľ sa zaväzuje nepoužívať pracovnú silu na vykonávanie práce, ktorá nie je v súlade s jej kvalifikáciou.
 • 5.4. Počas vykonávania práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť prenajatým pracovníkom prístup k uzamykateňým skriniam a miestnostiam na osobné veci, najmä na uloženie odevov a akýchkoľvek ručných nástrojov a iných zariadení, ktoré vlastní prenajímateľ.
 • 5.5. Ak prenajatý pracovník nezačne pracovať z dôvodov, ktoré nie sú pripísateľné vinou prenajímateľa, je zamestnávateľ povinný zaplatiť plnú odmenu. To sa vzťahuje aj na situácie charakteru náhodnej udalosti.
 • 5.6. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že nebude zamestnávať prenajatého pracovníka, ak medzi prenajímateľom a zamestnávateľom nie je uzavretá vhodná písomná dohoda.
 • 5.7. Podľa § 9 AÜG sa pracovná sila neprenajíma pre pracoviská postihnuté štrajkom alebo výlukou. Zamestnávateľ je preto povinný ihneď informovať prenajímateľa o takýchto udalostiach.
 • 5.8. Prenajímateľ má právo kedykoľvek navštíviť pracovisko, aby skontroloval dodržiavanie povinností zamestnávateľa a získal potrebné mu informácie.
 • 5.9. Ak pracovná sila z akéhokoľvek dôvodu nezačne pracovať alebo sa na dohodnuté pracovisko nedostaví, je zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť túto informáciu prenajímateľovi. V takýchto prípadoch prenajímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby čo najskôr zabezpečil náhradnú pracovnú silu.

  6. Predčasná výpoveď zmluvy

 • 6.1. Prenajímateľ má právo ukončiť zmluvu predčasne bez predchádzajúceho upozornenia, ak existujú na to primerané dôvody . Najmä ide o príčiny zahŕňajú prípady, v ktorých - zamestnávateľ napriek upozorneniu je v omeškaní s platbou dlhším ako sedem dní, došlo k štrajku v závode zamestnávateľa , došlo k zatvoreniu pracoviska alebo poskytnutie pracovníka prenajímateľom bolo prerušené z dôvodu vyššej moci ,choroby alebo pracovného úrazu.
 • 6.2. Bez ohľadu na právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou v prípade oneskorenia platby, prenajímateľ je zbavený akejkoľvek povinnosti poskytovať služby a má právo na okamžité odvolanie pracovníkov na náklady zamestnávateľa.
 • 6.3. Ak je zmluva predčasne ukončená z dôvodov pripísaných zamestnávateľovi alebo v prípade, že nájomca odvolá svojich zamestnancov z týchto príčin, zamestnávateľ si nemôže uplatňovať nárok voči prenajímateľovi, vo forme reklamácií alebo nárokov na náhradu škody.

  7. Záruka

 • 7.1. Prenajímateľ sa ubezpečuje, že prenajatý zamestnanec súhlasí s jeho sprístupnením tretím stranám a je pripravený zamestnať sa. Prenajímateľ je povinný prenajať pracovnú silu so špeciálnou kvalifikáciou len vtedy, ak sú informácie o takejto kvalifikácii jasne uvedené v ponuke podpísanej oboma stranami alebo v potvrdení objednávky. Inak sa uplatňuje štandardná kvalifikácia.
 • 7.2. Prenajímateľ poskytuje kvalifikovanú pracovnú silu len vtedy, ak má možnosť kvalifikáciu skontrolovať na základe pracovných osvedčení.
 • 7.3. Ihneď po nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný kontrolovať prijatú prácu vo vzťahu ku kvalifikácii a pripravenosti na zamestnanie. Ak prenajatá pracovná sila nesplní dohodnutú kvalifikáciu alebo nie je pripravená na prácu, musíte do 48 hodín oznámiť zamestnávateľovi akékoľvek nezrovnalosti v písomnej forme. Inak sa záručné reklamácie a nároky na náhradu škody neuplatnia.
 • 7.4. Ak dôjde k nezrovnalosti, za ktorú je prenajímateľ zodpovedný a zamestnávateľ požaduje včas jej odstránenie , táto nezrovnalosť sa odstráni čo najskôr výmenou pracovnej sily.

  8. Občianskoprávna zodpovednosť

 • 8.1. Prenajímateľ nie je zodpovedný za škodu spôsobenú zamestnávateľovi alebo tretím osobám prenajatou pracovnou silou. Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, krádež alebo používanie zdieľaných nástrojov, výkresov, návrhov, vybavenia a ďalších položiek. Platí to najmä pre zverenie zamestnancovi finančnej hotovosti, cenných papierov, cenných a vzácnych predmetov.
 • 8.2. Pred použitím vozidiel alebo zariadení, pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie, je zamestnávateľ povinný overiť tieto povolenia a oprávnenia. Ak to zamestnávateľ neurobí, akékoľvek nároky voči prenajímateľovi sú vylúčené.
 • 8.3. V prípade odvolania alebo výmeny pracovníka sú všetky nároky voči prenajímateľovi vylúčené. Ak je zamestnávateľ zodpovedný za predčasné ukončenie zmluvy alebo prepustenie pracovnej sily, zodpovedá prenajímateľovi za vzniknuté škody. V tomto prípade je prenajímateľ povinný zaplatiť odmenu až do očakávaného alebo dohodnutého termínu ukončenia nájmu pracovnej sily.
 • 8.4. V prípade nezačatia práce, oneskorenia do práci spôsobeného vyššou mocou, choroby alebo úrazu pracovníka, prenajímateľ nie je zodpovedný. Prenajímateľ nie je zodpovedný za nepriame a majetkové škody, prerušenia výroby a zmluvné pokuty, za ktoré je zamestnávateľ zodpovedný voči svojmu klientovi.
 • 8.5. Okrem toho je záväzok obmedzený za hrubú nedbanlivosť a úmyselný čin prenajímateľa.
 • 8.6. Zamestnávateľ zodpovedá prenajímateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku porušenia jeho zmluvných záväzkov.

  9. Všeobecné informácie

 • 9.1. Príslušným súdom pre posúdenie akýchkoľvek sporov medzi prenajímateľom a zamestnávateľom je súd, ktorý je miestne príslušný pre sídlo prenajímateľa. Prenajímateľ má tiež právo podať všeobecnú žalobu na súde v mieste ústredia zamestnávateľa.
 • 9.2. Miesto plnenia záväzku, týkajúce sa prenájmu pracovnej sily a platby zamestnávateľa, je sídlo prenajímateľa.
 • 9.3. Zamestnávateľ a prenajímateľ súhlasia s uplatňovaním rakúskeho práva, aj keď je pracovisko mimo Rakúska.
 • 9.4. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení. Zmluvné strany sa dohodli, že namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení budú platiť takéto ustanovenia, ktoré zodpovedajú účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.
 • 9.5. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi všetky zmeny spoločnosti, zmenu adresy, právnu formu alebo iné relevantné informácie.

Nájdeme pre vás správneho zamestnanca

Bez ohľadu na to, akú konkrétnu a ťažkú prácu Vaša spoločnosť robí, môžete sa spoľahnúť na našu pomoc. Nájdeme tých správnych ľudí, ktorí spoločne s Tvojím tímom rozvinú Tvoje podnikateľskú činnosť , a Vy sami budete mať čas na rozhodovanie , čo je pre Vás dôležité.
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás
ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25 | A-9113 Ruden | Austria

FN 5Ol43Oy
ATPOL Personal GmbH
Dokončené od sakomedia