Pravidlá ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú od 25. mája 2018.
Ochrana Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá! Preto dodržiavame zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a snažíme sa chrániť Vaše údaje. Správca údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov Európskej únie (EÚ) o ochrane údajov, ako aj iných predpisov o ochrane údajov, je::

ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25
A-9113 Ruden

Telefón: +43 4234 50 270
Fax: +43 4234 50 270-29
E-mail: info@atpol-personal.at
Internet: www.atpol-personal.at

1. O aké údaje ide?

Výraz "spracovanie údajov" by sa mal chápať v zmysle Vašich osobných údajov. Definícia sa nachádza v čl. 4 par. 1 RODO ako informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Preto sú všetky údaje, ktoré súvisia (priamo alebo nepriamo) s Vami, napríklad meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, aktivita používateľov atď. Údaje o webových stránkach alebo internetových službách, ktoré nie sú naše a ktoré nespravujeme, sa politika ochrany osobných údajov nevzťahuje.

2. Prečo spracovávame osobné údaje?

V prvom rade preto, lebo nemôžeme tento úkon obísť : Aby sme mohli uzatvoriť s Vami zmluvu, potrebujeme poznať Vaše základné osobné údaje. Na druhej strane vám chceme poskytnúť najlepšie služby, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať . Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonnými predpismi. Znamená to, že údaje sa spracúvajú len vtedy, ak je na to právny základ a najmä ak je spracovanie údajov povinné poskytovať pre služby vyplývajúce zo zmluvy alebo použitia servisu našej internetovej stránky, alebo ak to vyžaduje zákon.

3. Kedy a do akej miery spracovávame osobné údaje?

Nižšie je prehľad všetkých procesov, počas ktorých sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
 • 3.1. Poskytovanie služieb podľa zmluvy / registrácie Údaje o inventároch a zmluvných údajoch spracovávame, aby sme splnili naše zmluvné záväzky a služby (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).
 • 3.2. Nadviazanie kontaktu z Vami

  Ak sa kontakt uskutoční prostredníctvom e-mailu, informácie budú spracované v rozsahu potrebnom na zodpovedanie vašich otázok.
 • 3.3. Návšteva na našich webových stránkach

  Pri používaní našich webových stránok alebo služieb môžu byť cookies alebo podobné technológie použité našimi alebo našimi autorizovanými poskytovateľmi služieb. Zhromaždené informácie nám pomáhajú lepšie prispôsobiť naše služby potrebám našich klientov, aby boli lepšie, rýchlejšie a predovšetkým bezpečnejšie.

4. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Keď získame súhlas na spracovanie osobných údajov osoby,ktorej sa daje dotýkajú, právnym základom je článok. 6 par. 1 písmeno a - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (RODO). Na spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, je právnym základom článok. 6 par. 1 pís. b -RODO. Týka sa to aj spracovania osobných údajov potrebných na vykonávanie predzmluvných činností. Pre spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie zákonnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje naša spoločnosť, je právnym základom článok. 6 par. 1 pís. c -RODO. V prípade, ak spracovanie osobných údajov má význam pre život dotknutej osoby alebo inú osobu, právnym základom je čl. 6 par. 1 pís. d- RODO. Ak je spracovanie nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nemajú prednosť pred prvým menovaným záujmom, právnym základom je čl. 6 par. 1 pís. f- RODO.

5. Odstránenie a obdobie prechovania údajov

Uložené údaje budú odstránené, ak už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sú spracovávané a nebude nutné na splnenie zákonnej povinnosti. Ak nebudú odstránené osobné údaje pretože sú potrebné na iné účely a pre ktoré existuje oprávnený záujem , ich spracovanie bude obmedzené. To znamená, že prístup k údajom bude zablokovaný a nebudú sa spracované na iné účely. Platí to napríklad pre používateľské údaje, pre ktoré existuje povinnosť uchovávať, vyplývajúce z obchodného alebo daňového práva. Podľa zákona sa údaje uchovávajú počas obdobia 6 rokov podľa § 257 ods. 1 HGB (účty, databázy, súvahy, výročné správy, obchodná korešpondencia, účtovné doklady, atď.) a po dobu 10 rokov, v súlade s § 147 ods 1 AO (knihy, poznámky, finančné správy, účtovné doklady, obchodná korešpondencia, daňové doklady atď.).

6. Ako chránime vaše osobné informácie

Poskytujeme fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, sprístupnením a zmenou. Tieto bezpečnostné opatrenia zahŕňajú firewally, šifrovanie údajov a dôkladný výber umiestnenia serverov. Okrem toho je povinnosťou používateľa skontrolovať, či sú osobné údaje, ktoré máme, presné a aktuálne. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov, ktoré poskytujeme tretím stranám na základe Vašej autorizácie osobných kont.

7. Za akých okolností prenášame vaše osobné údaje?

V prvom rade chceme zabezpečiť, že nepredávame, neprenajímame a nepožičiame osobné údaje. Údaje sú prenášané len v prípade, napríklad : ak je nutné plniť naše zmluvné záväzky, ak to vyplýva z nutonosti realizácie nášho záujmu, alebo ak máme Váš súhlas. Starostlivo a svedomito vyberáme partnerov a zaväzujeme ich k ochrane dát v súlade s požiadavkami zákona. Z tohto dôvodu uzatvárame zmluvy na spracovanie osobných údajov s inými subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v súlade s čl. 28 RODO.

8. odkazy

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov služieb, za ktoré my, ATPOL Personal GmbH, nie sme zodpovední a na ktoré sa nevzťahuje táto politika ochrany osobných údajov.

9. Aktivácia služby webovej stránky a vytváranie súborov

 • 9.1. Popis a rozsah spracovania údajov

  Ihneď po načítaní našich webových stránok náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému, z ktorého boli načítané naše webové stránky. Potom sa zhromažďujú tieto údaje:
  • IP adresa používateľa
  • dátum a čas návštevy
  • webové stránky, cez ktoré užívateľský systém prichádza na naše webové stránky
  Údaje sú tiež uložené v protokolových súboroch nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutočňuje.
 • 9.2. Právny základ

  Právnym základom dočasného ukladania údajov a súborov denníkov je čl. 6 par. 1 pís. f RODO.
 • 9.3. Účel spracovania údajov

  Dočasné ukladanie IP adresy systémom je potrebné pre načítanie webových stránok v počítači užívateľa. Na tento účel musí byť adresa IP zachovaná počas trvania relácie. Ukladanie do súborov denníkov je určené na zabezpečenie funkčnosti webových stránok. Okrem toho sa údaje využívajú na optimalizáciu našich webových stránok a zabezpečenie bezpečnosti našich informačných systémov. Analýza údajov pre marketingové účely sa potom neuskutoční. Tieto ciele predstavujú pre nás legitímny záujem ako základ pre spracovanie údajov v súlade s čl. 6 par. 1 pís. f RODO.
 • 9.4. Doba prechovávania

  Údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zhromaždené. V prípade údajov zhromaždených na aktiváciu webových stránok sa údaje vymažú na konci relácie. Pre údaje uložené v súboroch denníka sa vymazanie údajov uskutoční najneskôr po siedmich dňoch. Dodatočné ukladanie údajov je tiež možné. V takom prípade sa IP adresy používateľa odstránia alebo anonymizujú, takže volajúci používateľ nemôže byť identifikovaný.
 • 9.5. Právo na nesúhlas voči spracovaniu a právo na odstránenie spracovávaných údajov

  Zhromažďovanie údajov na prípravu webových stránok a ich ukladanie do súborov denníkov je nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. V dôsledku toho nemá používateľ právo namietať.

10. Cookies

 • 10.1. Popis a rozsah spracovania údajov

   Naša webová lokalita používa cookies. Súbory cookie sú textové súbory uložené vo webovom prehliadači alebo uložené prostredníctvom webového prehliadača v počítačovom systéme používateľa. Ak spustíte webovú stránku ako používateľ, súbor cookie môže byť uložený vo vašom operačnom systéme. Tento súbor obsahuje jedinečný reťazec znakov, ktorý vám umožní identifikovať prehliadač po reštartovaní webových stránok. Súbory cookie nie sú schopné spustiť počítačové programy ani prenášať vírusy do počítača. Používajú sa na to, aby sa internet stal užívateľom priateľnejším a efektívnejším. Existujú 4 typy cookies:
  • Súbory cookie relácie, ktoré sa po skončení relácie prehliadača automaticky odstránia a umožnia nám prepojiť vaše aktivity počas tejto relácie prehliadača.
  • Trvalé súbory cookie uložené v zariadení medzi reláciami prehliadača, ktoré nám umožňujú zaregistrovať vaše možnosti alebo aktivity na webových stránkach.
  • Vlastné súbory cookie, tj cookies uložené na navštívených webových stránkach.
  • Súbory cookie tretej strany, t. J. Súbory cookie vytvorené webovými stránkami tretích strán a ktoré nie sú webovými stránkami navštívenými používateľom.
   Cookies používame na to, aby sme sprístupnenie webovej stránky technicky zjedušili. Niektoré časti našej webovej stránky nepracujú bez súborov cookies. Z toho dôvodu pri spustení prehliadača, ktorý používate, musí rozpoznať aj iné stránky. Nasledujúce technické špecifikácie pre cookies sú zadané:
  • nastavením jazyka
  • prihlasovacími informáciami
  Počas spustenia našej webovej stránky je používateľ informovaný o používaní súborov súborov cookie na účely analýzy aktivity . Dostane žiadosť na súhlas pre spracovanie osobných údajov. Užívateľ má možnosť získať informácie na tému politiky ochrany osobných údajov.
 • 10.2. Základné práva spracovania údajov

  Právny základ pre spracovanie osobných údajov s použitím technicky vhodných cookies je obsiahnuté v čl. 6 par. 1 pís. f RODO. V prípade súhlasu, právny základ pre spracovanie osobných údajov Používanie cookies na účely analýzy aktivity je čl. 6 par. 1 pís.f RODO.
 • 10.3. Účel spracovania údajov

  Účelom používania technicky potrebných súborov cookie je zjednodušenie používania webových stránok užívateľmi. Niektoré funkcie našich webových stránok môžu byť neaktívne bez použitia súborov cookie. Pre tento účel je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po spustení inej webovej stránky. Súbory cookie sú potrebné pre nasledujúce operácie:
  • migráciu jazykových nastavení
  • pamätanie si hesiel
  Použitie cookies na účely analýzy aktivít je zamerané na zlepšenie kvality našich webových stránok a ich obsahu. Prostredníctvom súborov cookie na účely analýzy aktivít sa dozvedáme, ako sa používa webová stránka. Z tohto dôvodu môžeme neustále optimalizovať našu ponuku.
 • 10.4. Čas prechovania, právo nesúhlasu voči spracovaniu a právo na vymazanie spracovávaných údajov

  Súbory cookie sú uložené Vo vašom počítači a odoslané na naše webové stránky. Preto ako používateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení v prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookie. Uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. To sa dá urobiť automaticky. Ak sú cookies spojené s našimi webovými stránkami vypnuté, niektoré funkcie môžu byť čiastočne nedostupné. Napíšte nám, ak nesúhlasíte s našimi cookies, ATPOL Personal GmbH.

11. Kontaktné formuláre, kontaktujte prostredníctvom e-mailu

 • 11.1. Popis a rozsah spracovania údajov

  Formuláre sú k dispozícii na našich webových stránkach, ktoré môžete použiť na kontaktovanie nás elektronicky. Ak používateľ túto možnosť použije, údaje poskytnuté na vstupnej obrazovke nám budú zaslané a uložené u nás. V čase odoslania správy sa uložia aj tieto údaje:
  • e-mailovú adresu používateľa
  • IP adresa používateľa
  Počas vysielacieho procesu sa zobrazí žiadosť o súhlas s údajmi spolu s odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa odoslané prostredníctvom e-mailu.
 • 11.2 Právny základ pre spracovanie údajov

  Právny základ pre spracovanie údajov v prípade súhlasu používateľa je čl. 6 par. 1 pís.f RODO. Právny základ pre spracovanie údajov zasielaných po odoslaní e-mailov je čl. 6 par. 1 pís. f RODO. Ak sa kontaktuje e-mailom s cieľom uzatvorenia zmluvy, dodatočným právnym základom pre spracovanie je čl. 6 par. 1 pís. b RODO.
 • 11.3 Účel spracovania údajov

  Spracovanie osobných údajov poskytnutých na vstupnej obrazovke prebieha výhradne s ohľadom na kontakt. Kontakt prostredníctvom e-mailu sa považuje za legitímny záujem, ktorý je základom pre spracovanie údajov. Ostatné osobné údaje spracované počas vysielacieho procesu majú zabrániť zneužitiu kontaktného formulára a zabezpečiť bezpečnosť našich informačných systémov.
 • 11.4 Doba prechovávania

  Údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zhromaždené. V prípade osobných údajov uvedených na vstupnej obrazovke kontaktného formulára a osobných údajoch zaslaných e-mailom sa toto vymazanie uskutoční v okamihu ukončenia daného dialógu s používateľom. Dialóg sa považuje za ukončený, ak existujú príznaky, že prípad bol objasnený. Dodatočné osobné údaje získané počas vysielacieho procesu budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch.
 • 11.5 Právo na námietku voči spracovaniu a právo na vymazanie spracovávaných údajov

  Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje prostredníctvom e-mailu, môže kedykoľvek vzniesť námietky voči ukladaniu jeho osobných údajov. Potom dialóg nemôže pokračovať. Používateľ potom dostane pokyny na odobratie súhlasu a odporučenie ukladania. Taktiež sa všetky osobné údaje uložené počas kontaktu odstránia

12. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Súčasťou našich webových stránkach, na základe našich oprávnených záujmov (tj. analýzy aktivity, optimalizácii a efektívnosti nákladov na našich webových stránkach v zmysle článku. 6 ods. 1 bod pís.f RODO je využívanie externých poskytovateľov z obsahom ponúkaných služieb alebo združovanie ich obsahu a služieb, napríklad videozáznamov alebo textov (ďalej len "obsah"). V dôsledku títo externí poskytovatelia sú vždy vlastníkmi IP adries, pretože odoslanie obsahu do prehliadačov užívateľov je možné len vtedy, ak máte IP adresu používateľa. IP adresa je preto povinná prezentovať užívateľa. Snažíme sa používať obsah, ktorého dodávatelia používajú len adresy IP . Okrem toho, dodávatelia tretích strán môžu používať tzv pixelové tagy (neviditeľné slovami, tiež známy ako "webové majáky") pre štatistické účely alebo marketing. Značky pixelov môžu byť použité na analýzu informácií, ako návštevnosť užívateľovtejto webovej stránky. Informácie môžu byť tiež uložené v cookies na zariadení používateľa a musia obsahovať technické informácie o operačnom systéme, prehliadači , informácie odkazujúce webové stránky, informácie o trvaní návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa použitia našich stránok. Nasledujúci zoznam poskytuje prehľad externých dodávateľov a ich obsahu, rovnako ako odkazy na ich zásady politiky ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje ďalšie informácie o spracovanie dát a - ako už bolo uvedené vyššie - o možnostiach podania námietok (tj opt-out.):
 • Správy od externého dodávateľa - spoločnosti Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Písma Google"). Používanie písma Google je založené na použití servera v sídle spoločnosti Google (spravidla v USA). Ochrana osobných údajov, Opt-out
 • Mapy služby "Google Maps" prichádzajúce z externého poskytovateľa - Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Ochrana osobných údajov, Opt-out
 • Externý kód z jQuery JavaScript-Framework, ktorý poskytuje externá nadácia jQuery

13. Vaše práva

Keď začnete spracovávať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, stanete sa subjektom údajov v zmysle GDPR a máte k administrátorovi nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov,
 • právo obmedziť spracovanie osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo na prenos údajov.
Okrem toho máte právo podať sťažnosť orgánu dozoru, pokiaľ ide o spracovanie údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Nájdeme pre vás správneho zamestnanca

Bez ohľadu na to, akú konkrétnu a ťažkú prácu Vaša spoločnosť robí, môžete sa spoľahnúť na našu pomoc. Nájdeme tých správnych ľudí, ktorí spoločne s Tvojím tímom rozvinú Tvoje podnikateľskú činnosť , a Vy sami budete mať čas na rozhodovanie , čo je pre Vás dôležité.
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás
ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25 | A-9113 Ruden | Austria

FN 5Ol43Oy
ATPOL Personal GmbH
Dokončené od sakomedia